Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Rozumím

Z technických důvodů je nyní možnost nákupu pozastavena

 

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Pema Conti s.r.o. (dále jen „Prodávající“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího Pema Conti s.r.o. na adrese

www.dobrypneu.cz (dále jen „Internetový obchod“).

Prodávajícím a provozovatelem Internetového obchodu Pema Conti s.r.o. na adrese www.dobrypneu.cz se rozumí právnická osoba:

Pema Conti s.r.o.
Malá 168
471 24 Mimoň, Mimoň III

IČ: 05929636
DIČ: CZ05929636
Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39296

Zákazníkem našeho Internetového obchodu je Kupující, který je buď spotřebitelem (dále jen„Spotřebitel“), nebo jinou osobou (dále jen „Podnikatel“), která není spotřebitelem. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednání zboží

Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.

V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že

- kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.),

- záloha není zásadně vyžadována, a to s výjimkami dále uvedenými (více viz bod 4 těchto všeobecných podmínek),

- kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže bod 7 těchto všeobecných podmínek),

- kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží; v této souvislosti prodávající upozorňuje, že vzhledem k charakteru a objemu zboží nemusí být vrácení obvyklou poštovní cestou možné,

- kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,

- kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny není možná.

Objednáním zboží na internetových stránkách prodávajícího kupující souhlasí se zasíláním informačních emailů prodávajícího. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

IV. Platební podmínky

Objednané zboží hradí kupující metodou, kterou si zvolil při objednání. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 35.000 Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

V. Reklamace – viz reklamační řád bod 8 těchto všeobecných podmínek

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

VI. Dodací podmínky

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena kupujícímu do 7 pracovních dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Doručovatelská služba kontaktuje kupujícího pomocí sms zprávy v den doručení, kde oznámí podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání jejího čísla, které přijde zákazníkovi e-mailem po její expedici k přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@dobrypneu.cz, odstoupení lze učinit rovněž vyplnění vzorového formuláře dle občanského zákoníku. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, přičemž s úhradou na bankovní účet kupující souhlasí. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, nežli bylo vracené zboží předáno zpět, nebo odesláno.

VIII. Reklamační řád (práva z vadného plnění a záruka za jakost)

Obecné podmínky reklamace (práva z vadného plnění)
Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu provozovatele info@dobrypneu.cz s řádně vyplněným reklamačním protokolem.

b) poštou na adresu ADACPNEU.cz, Areál Šroubáren, PSČ: 252 66, Libčice nad Vltavou, Praha – Západ, s řádně vyplněným reklamačním protokolem.

Reklamační protokol si kupující může stáhnout ZDE. Reklamační protokol je nutné zaslat spolu s reklamovaným zbožím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující může požádat o zaslání reklamačního formuláře prodávajícího a ten jej zašle buď na e-mailovou adresu, nebo poštou na adresu kupujícího.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí, dle § 2161 a násl. občanského zákoníku. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.

Prodávající vyřídí reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů.

Reklamace uplatněná v záruční době (záruka za jakost dle § 2113 občanského zákoníku)

a) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

b) Nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká v následujících případech:

- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,

- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,

- poškození zboží přírodními živly,

- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci, jako např. nerovnoměrným sjížděním běhounu pneumatik, nedostatečným huštěním pneumatik, nesprávně seřízenou sbíhavostí, prudkým, častým bržděním, vadnými tlumiči či agresivní jízdou.

- běžné opotřebení zboží

- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží

Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu AdacPneu.cz, Areál Šroubáren, PSČ: 252 66, Libčice nad Vltavou, Praha - Západ.. Kupující při zasílání reklamovaného zboží přibalí ke zboží kopii faktury, na kterou připíše číslo bankovního účtu, na který má zaslat prodávající peněžní částku v případě uznání reklamace. Po převzetí zboží na adrese pobočky prodávajícího tento o tom informuje kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.

Pokud kupující zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je zasílána v elektronické podobě, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

V případě oprávněné reklamace má Kupující Spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v nutné výši spojených s uplatněním práva dle § 1922, §1923 OZ. Účelně vynaloženým nákladem je pak např. doprava předmětu (poštovné) na místo opravy či náklady na komunikaci s Prodávajícím ohledně reklamace. Kupující však nemá nárok na náhradu nákladů spojených s provedením prohlídky předmětu koupě a zjištění vady, jelikož tyto náklady nejsou v příčinné souvislosti s existencí vady dle § 1924 OZ.

V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě zájmu kupujícího zašle prodávající zboží z neuznané reklamace zpět na náklady kupujícího.

Při dodání nové věci je Kupující povinen prodávajícímu vrátit věc původně dodanou, tyto náklady v nutné výši nese Prodávající. Kupující však nemá nárok na bezplatné zaslání nového zboží, cena dopravy se řídí dle platného ceníku.

Doporučení při přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.

Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Od 1. 2. 2016 je ČOI mediátorem v případě spotřebitelského sporu. V této souvislosti Vás informujeme, že pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace, resp. pokud vznikne jakýkoliv spor z kupní smlouvy, máte od 1. 2. 2016 právo se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce plní roli mediátora. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Zpětný odběr pneumatik

Zákazník nakupující prostřednictvím e-shopu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik. Odběr je možný po předchozí telefonické dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu AdacPneu.cz, Areál Šroubáren, PSČ: 252 66, Libčice nad Vltavou, Praha - Západ. Zaslání pneumatik prodejci není možné na dobírku.

Formulář pro zpětný odběr pneumatik si můžete stáhnout zde. Zašlete nám ho emailem na info@dobrypneu.cz, nebo poštou na adresu AdacPneu.cz, Areál Šroubáren, PSČ: 252 66, Libčice nad Vltavou, Praha – Západ. Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 3 Kč/kg.